واقع در شهرک صنعتی بشل واقع در شهرستان سوادکوه (مازندران)